13 آبانماه 1402 

نمایشگاه آیتکس مشهد

تاکس راهکارهای نوین مخابراتی و VoIP

28 دیماه 1402 

اتاق اصناف مشهد

همایش آموزشی راهکارهای نوین مخابراتی و VoIP